морально-етична їх нейтралізація за вченням Е.Фромма.
Е.Фромм про біофільський та некрофільський характер діяльності людини.
Загальна характеристика філософії екзистенціалізму.
Причини “бездомності” людського існування. Проблема відновлення справжнього буття людини.
Проблема свободи та відповідальності у філософії екзистенціалізму.
Екзистенційна ситуація, тривога, страх. Відповідальність людини за її буття та буття світу.
Буття людини між життям і смертю. Проблема самогубства. Гайдеггер, Сартр, Камю.

Проблема співвідношення існування та сутності в людському бутті, принциповий характер їх пріоритетів.
Праця Ф.Ніцше “По той бік добра і зла” фрагмент.
Праця А.Камю “Міф про Сізіфа”.

Праця З.Фрейда “Основні категорії психоаналізу”

Праця К.Г.Юнга “Про архетипи колективного несвідомого”
Праця Е.Фромма “Некрофіли та Адольф Гітлер”

Праця Л.Шестова “Добро в учении гр. Толстого и Ф.Ницше”
Праця Ж.П.Сартра “Екзистенціалізм – це гуманізм”
Праця Ж.П.Сартра “Буття і ніщо” фрагмент.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ

Загальне розуміння філософії, її предмета, методів і функцій.
Особливості східної парадигми філософування індійський варіант.
Особливості східної парадигми філософування китайський варіант.
Основні передумови виникнення та формування філософії Стародавньої Греції.
Космоцентризм і натурфілософія мілетців Фалес, Анаксімандр, Анаксімен.
Елейська школа Ксенофан, Парменід, Зенон.
Основні риси філософії піфагорійців.
Натуралізм і стихійна діалектика Геракліта.
Атомістика Демокріта та його послідовників Епікур, Лукрецій Кар.
Антропоцентризм філософії Сократа.
Система об’єктивного ідеалізму Платона.
Енциклопедична філософія Аристотеля.
Загальна характеристика середньовічної філософії: апологетика, патристика, схоластика; реалізм і номіналізм.
Загальна характеристика філософії Відродження. Гуманізм і реформація.
Раціоналізм у філософії Нового часу. Філософія Р.Декарта, Б.Спінози, Г.Ляйбніца
Емпіризм і сенсуалізм у філософії Нового часу. Філософія Ф.Бекона, Дж.Локка, Т.Гоббса.
Докритичний період творчості Канта: космогонія, матерія, космогонічна гіпотеза.
Кантіанський переворот у гносеології. Вихідні принципи “Критики чистого розуму” І.Канта.
Морально-етичне вчення Канта.
Панлогізм і діалектика Гегеля.
Загальні основи класичного марксизму К.Маркс, Ф.Енгельс.
Філософія вселенського песимізму А.Шопенгауера.
Філософсько-антропологічне вчення Ф.Ніцше, проблема людини як Надлюдини.
Проблема нігілізму та категорія “воля до влади” у філософії Ніцше.
Значення слів Ніцше “Бог помер”, проблема нігілізму.
Романтизм як ідейно-світоглядна і теоретична передумова сучасної західної антропології. Особливості українського романтизму.
Неоромантизм у філософії культури О.Шпенглера.
Загальна характеристика психоаналізу. Основні відмінності між психоаналізом З.Фройда й аналітичною психологією К.Г.Юнга.
Фройдівське розуміння проблеми амбівалентності культури, її конструктивних і деструктивних функції.
Основні категорії психоаналізу З.Фройда та поняття “сублімації”.

Фройдівський аналіз проблеми невдоволення людини в культурі.
Основні засади аналітичної психології К.Г. Юнга.
Архетипи колективного несвідомого в аналітичній психології К.Г.Юнга.
Мистецтвознавчий аспект глибинного психоаналізу К.Г.Юнга.
Неофройдизм Е.Фромма.
Причини людської агресивності та морально-етична їх нейтралізація за вченням Е.Фромма.
Е.Фромм про біофільський та некрофільський характер діяльності людини.
Загальна характеристика філософії екзистенціалізму.
Причини “бездомності” людського існування.
Проблема відновлення справжнього буття людини.
Проблема свободи та відповідальності у філософії екзистенціалізму.
Екзистенційна ситуація, тривога, страх. Відповідальність людини за її буття та буття світу.
Буття людини між життям і смертю. Проблема самогубства. Гайдеггер, Сартр, Камю.

Проблема співвідношення існування та сутності в людському бутті, принциповий характер їх пріоритетів.
Праця Ф.Ніцше “По той бік добра й зла” фрагмент 1-2 глави.

Праця З.Фройда “Основні категорії психоаналізу”.
Праця К.Г.Юнга “Про архетипи колективного несвідомого”.

Праця Е.Фромма “Некрофіли та Адольф Гітлер”.

Праця Л.Шестова “Добро в учении гр.Толстого и Ф.Ницше”

Праця Ж.П.Сартра “Екзистенціалізм – це гуманізм”.

Праця А.Камю “Міф про Сізіфа”.

Праця Ж.П.Сартра “Буття і ніщо” фрагмент.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінка “відмінно” A – 90-100 виставляється студенту, який справді виявив “відмінні” знання від стандартно-формального освоєння певною частиною студентів навчальної дисципліни, що передбачає:
ґрунтовне знання основної та додаткової літератури лекційних тем курсу

глибокий осмислений аналіз філософських першоджерел, передбачених курсом семінарських занять

уміння актуалізації історико-філософської проблематики

аргументація власної позиції з актуальних дискусійних проблем сучасної філософії

Оцінка “добре” B – 82-89 виставляється студенту, який з формальної позиції освоює цілісність курсу філософії в її концептуальному значенні, що передбачає:
освоєння студентом обов’язкового обсягу програмного матеріалу, основного переліку літературних джерел із лекційного та семінарського курсів філософії

осмислене розуміння категоріально-понятійного апарату дисципліни

здатність порівняльного аналізу різних філософських учень

застосування найбільш універсальних філософських методів у наукових дослідженнях.
Рівень підготовки